086 842 1386

Câu hỏi 4: Tôi đang kinh doanh một số hàng hóa, dịch vụ trên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube và qua 01 trang thông tin điện tử (website) do tôi làm chủ sở hữu, tôi có phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết việc này không, trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi đối với việc kinh doanh này thực hiện như thế nào?

Trả lời:

I. Đối với việc kinh doanh qua website thương mại điện tử: Theo Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng:
1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này.
2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.

3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các quy định, tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.

6. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, A/c phải thực hiện thông báo việc thiết lập website thương mại điện tử với Bộ Công Thương theo quy định, tuân thủ các điều khoản tại Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật có liên quan đến sản phẩm hàng hóa mà mình kinh doanh.

II. Đối với việc bán hàng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, A/c cần nghiên cứu Điều 36, 37 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP để hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong giao kết, hợp đồng giữa A/c và các chủ sở hữu trang mạng xã hội đó cũng như trách nhiệm của mình trong việc kinh doanh bán hàng trên đó

Chat Zalo