086 842 1386

Câu hỏi 1: Để tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động thương mại điện tử, tôi cần nghiên cứu và nắm bắt những văn bản quy định pháp luật nào?

Trả lời:

Anh chị (A/c) cần nghiên cứu và nắm bắt những văn bản quy định pháp luật sau:

1. Luật Thương mại năm 2005;
2. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;
3. Luật Giao dịch điện tử năm 2005;
4. Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
5. Luật Viễn thông năm 2009;
6. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

7. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
8. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
9. Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;
10. Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;
11. Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT
12. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
13. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
14. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Chat Zalo