086 842 1386

Câu 6: Tôi đang là đại diện pháp luật cho một chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử (sở hữu website TMĐT), tôi cần biết có những cơ quan nào có chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử? Nếu ở Hà Nội, tôi chịu sự thanh, kiểm tra của những cơ quan nào? Khi cần nắm bắt, cập nhật các quy định hay thông tin về hoạt động thương mại điện tử, tôi cần liên hệ hay theo dõi các kênh thông tin ở đâu?

Trả lời:
1. Theo Điều 6, Điều 77, Điều 78 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐCP ngày 14 tháng 9 năm 2020 nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bộ Công Thương, Cục TMĐT và kinh tế số; Sở Công Thương (giúp UBND cấp tỉnh) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử..

Nếu A/c ở Hà Nội, A/c chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội.

2. Để nắm bắt, cập nhật các quy định hay thông tin về hoạt động thương mại điện tử, A/c có thể theo dõi trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương có địa chỉ website: http://online.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nội có địa chỉ: http://congthuong.hanoi.gov.vn/ (mục thương mại điện tử).

Chat Zalo