086 842 1386

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả là một việc vô cùng cần thiết trong một xã hội hiện đại hóa hiện nay. Việc đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước là một biện pháp để đảm bảo xác định thời điểm sáng tạo của tác giả để đảm bảo quyền của tác giả khi xảy ra tranh chấp. Vậy, thủ tục đăng ký quyền tác giả được thực hiện như thế nào? Luật Thùy Dương xin tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi bổ sung 2009;

– Nghị định 100/NĐ-CP ngày 21/09/2006 ;

– Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011 ;

– Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT;

– Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 .

 

 

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

2.1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng Mẫu số 1: Tờ khai đăng ký quyền tác giả ; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng

2.2. Tờ khai đăng ký quyền liên quan .

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

3. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đối với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

3.1. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

3.2. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ

3.3. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

3.4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

 

THÙY DƯƠNG hy vọng cung cấp được các thông tin cần thiết cho quý khách. Cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Chat Zalo